Contracten

Het overeenkomstenrecht houdt zich bezig met zaken als de voorwaarden, de duur en de beëindiging van over­een­kom­sten. Het overeen­komsten­recht maakt deel uit van het verbin­tenissen­recht, een deelgebied van het burgerlijk recht. Het houdt zich bezig met de verbintenissen. Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling (zoals een onrechtmatige daad) tussen personen. Deze personen kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.

Indien een van de partijen de overeenkomst niet nakomt en hem dit kan worden toegerekend (dat wil zeggen het is zijn schuld of het komt voor zijn risico) is er sprake van wanprestatie. Dit kan zowel inhouden dat de schuldenaar helemaal niet presteert, of niet tijdig pres­teert, ofwel ondeugdelijk presteert. De andere partij (de schuldeiser) heeft dan over het algemeen de volgende rechten:

  • vorderen dat de andere partij alsnog de overeenkomst nakomt en de schade vergoedt die is geleden door het niet tijdige nakomen van de overeenkomst;
  • schadevergoeding vorderen in plaats van de prestatie die de andere partij diende te verrichten;
  • de overeenkomst ontbinden en vergoeding vorderen van de schade die is geleden doordat de overeenkomst niet is nagekomen, maar ontbonden;
  • gedeeltelijke ontbinding bewerkstelligen en gedeeltelijk nakoming vorderen.

Wat kan Schurman Advocaten hierbij voor u betekenen?

De advocaten van Schurman Advocaten lezen de contracten voordat u uw handtekening zet en adviseren u met betrekking tot mogelijke aanpassingen in uw voordeel. Bespreken met u welke de mogelijkheden zijn om de tegenpartij te dwingen zich aan de voorwaarden van de verbintenis te houden dan wel of het misschien beter is om de verbintenis te ontbinden. In overleg wordt besloten welke weg u samen zult bewandelen. Steeds wordt u uitgelegd hoever de zaak is en hoe de kansen zijn.