Milieurecht

Het milieurecht is het geheel van rechtsregels die tot doel hebben het leefmilieu te beschermen. Milieubescherming is verankerd in de grondwet en uitgewerkt in diverse specifieke wetten. Het meeste milieurecht valt onder het bestuursrecht.

De milieuwetten beschrijven regels voor het inzetten van rechterlijke in­strumenten voor de bescherming van:

  • bodem, lucht- en waterkwaliteit tegen verontreiniging;
  • overmatig gebruik van natuurlijke grondstoffen;
  • aantasting door ingrijpen in de natuur en aantasten van het landschap.

In milieuwetten zijn instrumenten beschreven die gebruikt kunnen worden om het leefmilieu van de burger te beschermen en te verbeteren. De belangrijkste instru­men­ten zijn milieu­plannen en milieu­pro­gramma’s, milieu­kwaliteits­eisen, ver­gun­­ningen en algemene regels.

Wat kan Schurman Advocaten hierbij voor u betekenen?

Behoud van ons milieu staat bij Schurman Advocaten hoog op de agenda. Mr. Humphrey Schurman heeft meegewerkt aan de milieuwetgeving van Suriname en is nog steeds nauw betrokken bij verschillende milieu­maat­rege­len. Schurman Ad­voca­ten adviseert bedrijven en organisaties omtrent de noodzaak en het verkrijgen van vergunningen en adviseert bij de handhaving van de milieuwetten.