Professionalisme op de Werkvloer

Binnen Schurman Advocaten wordt gestreefd naar excellente per­for­mance van alle mede­werkers, ieder op zijn/haar eigen gebied.

Zo worden er binnen- en buiten­landse stages en werk­bezoeken geor­gani­seerd om de medewerkers de kans te geven zich elders te oriënteren. Medewerkers nemen deel aan workshops en trainingsdagen op verschillende gebieden en regelmatig worden deskundigen uitgenodigd om met de medewerkers bepaalde facetten van de juridisch praktijk te bespreken. Met name wordt verdieping tot stand gebracht op de verschillende facetten van de wet- en regelgeving in ons land en daarbuiten.

Enterprise Governance FrameworkSchurman Advocaten gaat er­van uit dat ie­dere werk­nemer ver­ant­woor­delijk ge­steld moet kun­nen wor­den voor de eigen taak. Daar­voor is oriën­tatie op het bedrijf nodig, op de visie en het beleid maar ook op het beheer.

Een van de belangrijkste aspect van een onderneming is de ICT (Infor­ma­tion + Com­muni­cation Tech­nology). Schurman Advocaten is al lange tijd bezig om optimaal gebruik te maken van “de digitale snelweg”. Het kantoor heeft als eerste advocatenkantoor in Suriname, software laten ontwikkelen waarmee alle dossiers van cliënten digitaal worden opgeslagen en bewerkt.

Bij de opslag van data is de beveiliging natuurlijk van groot belang. De cliënt moet weten dat zijn/haar informatie veilig is. Het kantoor moet daarom goed beveiligd zijn, het fysieke kantoor tegen inbrekers door een alarmsysteem en rolluiken en het digitale kantoor door bescherming tegen cybercrime.

In dat kader heeft Schurman Advocaten Djina Bergraaf (Infotrans) uitgenodigd een inleiding te verzorgen over de gevaren die de ICT (Information + Communication Technology) bedreigen. Ook Gregory Tai Apin (ICT Associatie) liet zijn deskundig licht schijnen over dit belangwekkend onderwerp. Beiden zijn lid van de ICT Associatie, waarbij Gregory Tai Apin in het bestuur zit en beiden deel uitmaken van de Commissie Kwaliteit.

Cybercrime is criminaliteit met via internet verbonden ICT als middel én doelwit. U hoeft geen computer of internetaansluiting te hebben om er slachtoffer van te worden. Zo bevatten de meeste telefoons en bankpassen computerchips, die kunnen worden gemanipuleerd door cybercriminelen. Maar ook bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten zijn vatbaar voor cybercrime. Voor het plegen van cybercrime gebruiken criminelen speciale apparatuur en software, natuurlijk steeds ge­avan­ceerder.

Aan de hand van voorbeelden hebben de inleiders de medewerkers bewust gemaakt van de gevaren die ons bedreigen.

Iedereen die met een computer, een telefoon en/of een bankpas werkt, moet in eerste instantie zelf zorgen dat misbruik onmogelijk is. We zijn op dat gebied té nonchalant: een bankpasje met de pincode erop geplakt, een lijstje met wachtwoorden in de portemonnee of zelfs, uit gemakzucht, maar helemaal geen paswoord.

Beide inleiders maakten korte metten met dat gedrag: dat kan niet meer! Juist ontwikkelingslanden zijn een makkelijk doelwit voor cybercrime-plegers, want in die landen is de beveiliging veel minder dan in de westerse wereld.

Voor ondernemingen geldt dat cyber security absoluut thuishoort op de agenda van de Raad van Bestuur en de directie, hetgeen in veel bedrijven nog niet het geval is.

Er ontstond een levendige discussie waaruit bleek dat het doel van de bijeenkomst bereikt is: de medewerkers van Schurman Advocaten zijn zich nu zeer bewust van de gevaren die ons bedreigen.

Een belangrijk facet van de ICT-beveiliging is de wetgeving. Helaas is op dat gebied Suriname zeker geen voorloper en Schurman Advocaten heeft zich ten doel gesteld om, samen met anderen zoals de ICT Associatie Suriname, initiatieven te ontwikkelen waardoor de conceptwetten de nodige aandacht zullen krijgen.

De ICT Associatie Suriname heeft reeds enige tijd een plan opgesteld dat er zo uitziet:

Suriname ICT Vision 2020

National Development Plan 2012-2016

 • Modernizing Legislation
 • Improving communication infrastructure and geographical spread
 • Drafting a national ICT Strategy, integrated with the region’s ICT for Development Strategy Plan (ICT4D) from UN.

Roadmap

 • Define National ICT Strategy Plan
 • Enroll National ICT Security awareness campaign
 • Adopt draft laws:
  • Electronic Transaction Act
  • Secured Transaction Act
  • Intellectual Property Act
  • Electronic Payments Act

De volgende stap zal gezet moeten worden door de wetgevende macht die met grote spoed moet zorgen voor adequate wetgeving. Dat zal de basis zijn van de beveiliging tegen cybercrime. De juristen en de ICT Associatie Suriname staan klaar om hierbij de leidende en stuwende kracht te zijn.

Zo zal Schurman Advocaten het initiatief nemen om in de eerste helft van december een inleiding met paneldiscussie te organiseren om aandacht van de samenleving, in de breedste zin van het woord, te vragen voor de ICT en haar beveiliging zodat we kunnen focussen op een versnelde ontwikkeling van ons land.

Schurman Advocaten had een leerzame afsluiting van de week en is klaar voor de volgende stap op weg naar een veilig internet.